Input:

Zmluva o výpožičke

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6 Zmluva o výpožičke

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o výpožičke

uzavretá medzi

............................... (meno a priezvisko)

a

............................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko)   trvale bytom: .......................................................    
   nar.: ....................................................................    
   rodné číslo: .........................................................číslo občianskeho preukazu: ....................................    
   ďalej ako „ požičiavateľ“   

a

1.2........................(meno a priezvisko)   trvale bytom: .......................................................    
   nar.: ....................................................................    
   rodné číslo: .........................................................číslo občianskeho preukazu:...................................    
   ďalej ako „vypožičiavateľ“   
   
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto zmluvu o výpožičke.    

II.

Preambula

2.1    Požičiavateľ je vlastníkom osobného motorového vozidla značky ..................., objem motora ......................., farba ..................................., rok výroby ..............., výrobné číslo motora ......................................, výrobné číslo karosérie ..................................., s výbavou podľa bodu 2.2 tejto zmluvy (ďalej len predmet výpožičky).    
2.2    Výbava predmetu výpožičky ako sériová výbava vozidla podľa technického preukazu zahŕňa(tu uviesť výbavu predmetu výpožičky, v tomto prípade osobného motorového vozidla, podľa skutočného stavu, napr.: elektronický navigačný systém, klimatizáciu, mechanický zabezpečovací systém volantu, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, autorádio s reproduktormi, airbag na strane vodiča a spolujazdca, elektronické ovládanie okien, autolekárničku, zimné pneumatiky značky .............................).  Vozidlo absolvovalo technickú a emisnú kontrolu dňa....., ktorá je platná do ...... .  

III.

Predmet zmluvy

3.1    Predmetom zmluvy je bezodplatné vypožičanie predmetu výpožičky bližšie špecifikovaného v Preambule tejto zmluvy vypožičiavateľovi.    
3.2    Požičiavateľ sa zaväzuje, že ku dňu ..................... odovzdá predmet výpožičky špecifikovaný v bode 2.2 Preambuly tejto zmluvy vypožičiavateľovi v mieste trvalého pobytu vypožičiavateľa uvedeného v bode 1.2 tejto zmluvy.    
3.3    Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky spolu s potrebnými dokladmi – veľkým technickým preukazom, osvedčením o evidencii vozidla, kľúčmi od vozidla a servisnou knižkou vozidla, dokladom o vykonaní technickej kontroly, o vykonaní emisnej kontroly.    
3.3    Vypožičiavateľ je povinný prevziať predmet výpožičky dňa ………….. v ranných hodinách od požičiavateľa a je oprávnený tento užívať počas doby výpožičky špecifikovanej v článku IV tejto zmluvy.    

IV.

Doba výpožičky

4.1    Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky v čase od ………….. do …………….. .    

V.

Práva a povinnosti vypožičiavateľa

5.1    Vypožičiavateľ je povinný prevziať predmet výpožičky bližšie opísaný v Preambule tejto zmluvy v deň dohodnutý podľa bodu 3.3 tejto zmluvy.    
5.2    Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky obvyklým spôsobom, na účely pre ktoré bol vyrobený.    
5.3    Vypožičiavateľ nie je oprávnený poskytnúť predmet výpožičky na užívanie inej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa.    
5.4    V súlade s upozornením požičiavateľa je vypožičiavateľ povinný pri užívaní predmetu výpožičky dodržiavať nasledujúce pokyny požičiavateľa:    
   ako pohonnú látku používať výhradne benzín 95 oktánový, viesť evidenciu jázd ktoré bolo vozidlo použité, po najazdení ……….. km doplniť motorový olej značky (podrobiť vozidlo pravidelnej    
   prehliadke a to najneskôr do; udržiavať vozidlo na vlastné náklady v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie), oznámiť požičiavateľovi poruchy na vozidle, ktoré sa vyskytnú v priebehu výpožičky bez zbytočného odkladu po ich zistení, požiadať vypožičiavateľa o ich odstránenie a poskytnutie pokynov na ďalší postup, na pokyn vypožičiavateľa je povinný pristaviť motorové vozidlo do autorizovaného servis .....v ........... na odstránenie zistených vád a vyúčtované náklady za opravu predložiť vypožičiavateľovi    
5.5    Vypožičiavateľ je povinný v posledný deň doby dohodnutej podľa bodu 4.1 tejto zmluvy predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi v mieste jeho trvalého bydliska uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný pred vrátením predmetu výpožičky doplniť pohonné látky v nádrži predmetu výpožičky doplna.    

VI.

Práva a povinnosti požičiavateľa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: