Input:

Zmluva o spolupráci

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.14.1 Zmluva o spolupráci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Zmluva o spolupráci

uzavretá medzi

.......................................(obchodné meno)

a

...........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1 ....................... (obchodné meno)

so sídlom: ..........................................................

IČO: ..................................

DIČ:................................

IČ DPH: ...........................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

koná v mene/za........................, konateľ/prokurista

ďalej ako

„poskytovateľ“

a

1.2 ....................... (obchodné meno)

so sídlom: ..........................................................

IČO: ..................................

DIČ:...................................

IČ DPH: ..............................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

koná v mene/za ........................, konateľ/prokurista

ďalej ako

„objednávateľ“

uzavreli dnešného dňa nasledovnú zmluvu o spolupráci v súlade so znením ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. , v znení neskorších predpisov.

II.

Predmet zmluvy

2.1 Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na spolupráci, na základe ktorej sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa, v jeho mene a na jeho účet vykonávať najmä, nie však výlučne nasledovné činnosti –

(tu uviesť činnosti, ktorých poskytovanie má byť na základe dohody predmetom plnenia zo strany poskytovateľa)

napr. administratívne práce, obstaranie nákupu, vedenie účtovníctva, marketingovú činnosť, sprostredkovanie pri uzavieraní zmlúv a inú činnosť, podľa zadania objednávateľa, spočívajúcu v

▪ odborných konzultáciách a poradenstve,

▪ zastupovaní objednávateľa pred príslušnými orgánmi,

▪ spracovaní účtovných dokladov objednávateľa,

▪ spracovaní riadnej ročnej účtovnej závierky a mimoriadnej ročnej účtovnej závierky a ročných účtovných výkazov objednávateľa,

▪ spracovaní štatistiky a požadovaných hlásení za objednávateľa,

▪ spracovaní mzdovej agendy objednávateľa,

▪ obstaraní nákupe tovaru na základe zadania objednávateľa,

▪ administratívnych činnostiach na základe zadania objednávateľa,

▪ marketingovej činnosti na základe zadania objednávateľa,

▪ .......................

▪ .......................

▪ .......................

alebo iné činnosti, v súlade s pokynmi objednávateľa a to formou uskutočnenia právnych úkonov, prípade uskutočnením inej činnosti.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb a vykonávanie činností špecifikovaných v bode 2.1 tohto článku zmluvy zaplatiť poskytovateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

2.3 V prípade potreby vystaví objednávateľ poskytovateľovi písomné plnomocenstvo, ktorým ho splnomocní k zastupovaniu pri uskutočňovaní potrebných právnych úkonov. Plnomocenstvo bude časovo obmedzené.

III.

Pokyny objednávateľa a spôsob plnenia záväzku

3.1 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. Je povinný pritom rešpektovať všetky jemu známe pokyny objednávateľa.

3.2 Objednávateľ je oprávnený pokyny dané poskytovateľovi jednostranne meniť. Na požiadanie poskytovateľa je objednávateľ povinný učiniť tak písomnou formou.

3.3 Ak je to v záujme objednávateľa požiada poskytovateľ objednávateľa o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu objednávateľa sa poskytovateľ môže od jeho pokynov odchýliť len ak je to v záujme objednávateľa, pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas a súčasne objednávateľ odchýlenie sa od jeho pokynov nezakázal.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi včas všetky veci a informácie, ibaže z ich povahy vyplýva, že ich má obstarať poskytovateľ.

3.5 Veci zverené poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb a vykonávaním činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, ako i veci získané pre objednávateľa pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy sú vlastníctvom objednávateľa. Poskytovateľ je povinný ich starostlivo uchovávať, oznámiť objednávateľovi ich nadobudnutie a podľa ich povahy vydať objednávateľovi. V prípade, že po skončení poskytovania služieb a vykonávania dohodnutých činností, je povinný časť vecí, ktoré mu zostala vydať bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

IV.

Odplata, náhrady nákladov a preddavok

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu vo výške .................... Euro (slovom: ...................... Euro) a to mesačne vopred / mesačne pozadu / štvrťročne vopred / štvrťročne pozadu bezodkladne po predložení vyúčtovania zo strany poskytovateľa.

4.2 Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Poskytovateľ, platiteľ DPH vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej platným a účinným zákonom o DPH.

4.3 Poskytovateľ má voči objednávateľovi popri odplate podľa bodu 4.1 tejto zmluvy nárok na úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov na splnenie jeho záväzku. Vynaloženie nákladov je povinný objednávateľovi preukázať účtovnými a inými dokladmi.

V.

Zodpovednosť

5.1 Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.

5.2 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za porušenie jeho príkazov, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak objednávateľ konanie objednávateľa dodatočne schválil.

5.3 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: