Input:

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku na určený počet prepráv

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.1 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku na určený počet prepráv

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku na určený počet prepráv

................ (obchodné meno)

a

................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)    so sídlom: ...........................................................    
   IČO: .................................................................... DIČ: .....  IČ DPH ...  
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. .........    
   v mene koná/za koná (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec    
   ďalej ako „prevádzkovateľ”    

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)    bytom ..........................................., nar. ..............    
   vystupujúci ako podnikateľ pod menom: ...........................................................................,    
   miesto podnikania ..............................................,    
   IČO: ................, DIČ.... IČ DPH ....   
   zapísaný v ŽR vedenom Okresným úradom ........ pod č. ....-.......,    
   IČ DPH: SK .......................................................,    
   zastúpený ................... - ....................., (funkcia, resp. plnomocenstvo    
   ďalej ako „objednávateľ“    
   
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 638 zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ v platnom znení túto zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku:    
   

II.

Predmet zmluvy

2.1    Prevádzkovateľ dopravného prostriedku sa zaväzuje prepraviť náklad určený objednávateľom a na ten účel s dopravným prostriedkom druh..........., továrenskej značky ......., typu......... a so spôsobilou obsluhou vykonať ..........(počet) nasledovných ciest: s platnými dokladmi aj s osvedčením o vykonaní technickej a emisnej kontrole    
   miesto nakládky: .....................................    
   miesto vykládky: .....................................    
2.2    Objednávateľ sa zaväzuje za to zaplatiť prevádzkovateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.    

III.

Podmienky prepravy

3.1    Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby dopravný prostriedok bol spôsobilý na cesty, ktoré sú predmetom zmluvy, a použiteľný na prepravu určenú v zmluve a spôsobilá bola aj posádka  
3.2    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkyschopnosť a použiteľnosť dopravného prostriedku na vykonanie prepravy nákladu s odbornou starostlivosťou do miesta určenia včas. Pre zodpovednosť prevádzkovateľa platí obdobne § 631 ObZ Obch. Z.    
3.3    Prevádzkovateľ je povinný vybaviť dopravný prostriedok spôsobilou posádkou a pohonnými látkami a ďalšími vecami potrebnými na dohodnuté cesty. Je povinný pritom rešpektovať i ďalšie pokyny objednávateľa.    
3.4    Prevzatie zásielky prevádzkovateľ potvrdzuje písomným potvrdením o prevzatí zásielky. V potvrdení uvedie všetky vady na zásielke alebo jej obale, pokiaľ sú zjavné. Na požiadanie je povinný vystaviť objednávateľovi náložný list.    
3.5    Po vykonaní prepravy zásielky na miesto určenia prevádzkovateľ vyzve príjemcu na prevzatie zásielky, pokiaľ je mu známy. Zároveň oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Zásielku následne vydá príjemcovi, pokiaľ splní podmienky stanovené objednávateľom. Ak prevádzkovateľ pri prevzatí zásielky vydal náložný list, je oprávnený zásielku vydať výlučne osobe, ktorá predloží náložný list. O vydaní zásielky sa spíše preberací protokol, v ktorom príjemca potvrdí prevzatie zásielky a uvedie v ňom svoje postavenie u príjemcu. V potvrdení uvedie a prevzaté množstvo tovaru a všetky vady na zásielke alebo jej obale, pokiaľ sú zjavné.    

IV.

Odplata

4.1    Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi odplatu vo výške .................... € bezodkladne po vykonaní každej cesty.  
4.2    Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Prevádzkovateľ, platiteľ DPH účtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej platným a účinným zákonom o DPH.    
4.3    Na zabezpečenie vyššie uvedených nárokov prislúcha prevádzkovateľovi zádržné právo k zásielke.    
4.4    Zmluvné strany berú na vedomie, že príjemca zásielky okamihom prevzatia zásielky preberá ručenie za splatenie prepravného, pokiaľ o existencii záväzku v čase prevzatia zásielky vedel alebo musel vedieť.    

V.

Zodpovednosť

5.1    Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú tým, že dopravný prostriedok alebo posádky nie sú spôsobilé na vykonávanie prepravy nákladu, ibaže nespôsobilosť dopravného prostriedku nemohol s vynaložením odbornej spôsobilosti zistiť ani predvídať.    
5.2    Prevádzkovateľ zodpovedá za poškodenie a/alebo stratu zásielky len v prípadoch podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.    

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: