Input:

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

21.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.11 Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

uzavretá podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov medzi

........................(obchodné meno)  so sídlom: ...........................................................  
 IČO: ....................................................................  
 Bankové spojenie IBAN SK ........v peňažnom ústave...družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................  
 .....v mene koná člen/členovia predstavenstva  
 ďalej len „prenajímateľ”  
........................(meno a priezvisko)  trvalo bytom: .......................................................  
 nar.: ....................................................................  
 rodné číslo: ......................................................... číslo OP:.. IČO:... Bankové spojenie IBAN SK...... v peňažnom ústave ...občan Slovenskej republiky  
 fyzická osoba zapísaná v evidencii osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu zapísaná v evidencii obce pod číslom......  
 ďalej len „nájomca“  
  

A Účel zmluvy

Účelom zmluvy je zabezpečiť užívanie pozemkov/pozemku, ktoré sú určené na poľnohospodárske účely. Jediným spôsobom ich využitia je poľnohospodárska výroba.

Prenajímateľ je družstvo, ktoré má vo vlastníctve a nájme poľnohospodárske pozemky bližšie uvedené v predmete zmluvy, z ktorých v predmete uvedené chce dať do prenájmu.

Nájomca je fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a má záujem o ich prenajatie na poľnohospodárske účely.

  1. Predmet zmluvy
   Predmetom nájmu sú poľnohospodárske pozemky/pozemok nachádzajúce sa v katastri územia obce...... a to pozemok parcelné . číslo. ......., zapísaný na LV č. ......., vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom ............. . a pozemok parcelné číslo......., zapísaný na LV č. ......., vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom ............. .  
    
   Prenajímateľ dáva do užívania nájomcovi predmet nájmu v uvedenom rozsahu za odplatu.  
   Nájomca je oprávnený brať z prenajatého pozemku úžitky.  
   Obvyklé náklady spojené s bežným užívaním pozemku znáša nájomca.  
      

III.

Doba nájmu

3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 5 rokov od .............. do............ .  
3.2  Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou prehliadkou pozemku.  
 O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi vyhotoví prenajímateľ odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Prípadné nedostatky predmetu nájmu obsiahnuté v tomto protokole, budú odstránené v dohodnutej lehote.  
3.3  Nájom končí uplynutím dohodnutej doby užívania predmetu nájmu. Ak prenajímateľ po ukončení dohodnutej doby nájmu už nechce prenajímať pozemok, je povinný rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne vyzvať nájomcu na vrátenie pozemku po uplynutí doby nájmu, inak sa nájom pozemku predlžuje za rovnakých podmienok ako bola zmluva o nájme uzavretá na dobu určitú. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, že už nechce pozemok ďalej využívať a vyzvať ho na prevzatie pozemku po ukončení dohodnutej doby nájmu. :  
    
      
3.4  Ukončiť zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy je možné i dohodou strán. Dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme a podpísaná obomi zmluvnými stranami.  
      

IV.

Cena nájmu

4.1  Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu, ktorá je vo výške 1% z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa zákona č. a predstavuje sumu za 1 ha pozemku ... eur a za celý pozemok o výmere ... eur v súlade s  § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 V uvedených cenách nie je zahrnutá DPH.  
4.2  Cena za nájom - nájomné je splatné ročne pozadu k 1. októbru predchádzajúceho kalendárneho roka. Nájomca je povinný zaplatiť dohodnuté nájomné prevodom na bankový účet prenajímateľa vedený v (peňažnom ústave)......., a. s. č. ú. IBAN SK ............................... . Povinnosť zaplatiť nájomné zaniká pripísaním peňažných prostriedkov na účet prenajímateľa. Ak výška nájomného neprevyšuje sumu 5 000 eur je možné ho zaplatiť v hotovosti a považuje sa za zaplatené v deň prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa.  
 V prípade, že nájomca nemohol riadne využívať predmet nájmu v dôsledku v dôsledku mimoriadnych okolností najmä v dôsledku prírodných pomerov, ktoré nespôsobil a nemohol ich odvrátiť alebo ich následky prekonať, v dôsledku ktorých nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné. Nájomca je však povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mimoriadne udalosti prenajímateľovi s tým, že oznámi aké opatrenia na ich odvrátenie vykonal. Zároveň je povinný bez zbytočného odkladu vyzvať prenajímateľa na ohliadku prenajatej poľnohospodárskej pôdy. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. V prípade, že nájomca dostal náhradu a príspevok z verejných prostriedkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami tieto sa pripočítajú k získaným úžitkom z prenajatých pozemkov.  
      
4.3  V prípade omeškania platby nájomného má prenajímateľ právo účtovať nájomcovi poplatok z omeškania platby, a to vo výške ....... % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to až do úplného zaplatenia.  

V. Práva a povinnosti prenajímateľa

5.1  Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie podľa tejto zmluvy tak, aby nájomca mohol realizovať svoje práva vyplývajúce mu z tejto zmluvy.  
      
      
5.2  Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi alebo tretím osobám na majetku alebo zdraví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.  
5.3.  Prenajímateľ je povinný zabezpečiť odstránenie nedostatkov a vád na predmete nájmu bez zbytočného odkladu po ich nahlásení nájomcom.  
  

VI.

Práva a povinnosti nájomcu

6.1  Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu obvyklým spôsobom a v súlade s touto zmluvou. Prenajaté pozemky môže využívať len na poľnohospodárske účely.  
6.2  Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením a zničením.  
      
      

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: