Input:

Zmluva o nájme časti pozemku na umiestnenie reklamných plôch

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.1 Zmluva o nájme časti pozemku na umiestnenie reklamných plôch

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o nájme časti pozemku na umiestnenie reklamných plôch

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1. ........................ (obchodné meno)    so sídlom: ...........................................    
   IČO: .......................................................DIČ:.........................................................IČ DPH:...................................................    
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .............................., oddiel: ................., vložka č. .................    
   v mene koná/za koná –meno priezvisko, funkcia, konateľ/prokurista/splnomocnenec    
   ďalej ako „nájomca “    

a

1.2. ..................(meno a priezvisko)    nar.: .......................................    
   bydlisko: .........................    
   rodné č: ..............................číslo OP:............................občan Slovenskej republiky    
   ďalej ako ,, prenajímateľ “    

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „ Občiansky zákonník“) túto nájomnú zmluvu.

II.

Predmet zmluvy

2.1    Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje za užívanie predmetu nájmu počas dohodnutej doby nájmu platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné.    
2.2    Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť pozemku vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa nachádzajúceho sa v okrese .............., v obci ................., v katastrálnom území ....................... a zapísaného na liste vlastníctva č. .........., vedenom Okresným úradom ..........., katastrálnym odborom ako parcela registra ....... „C“ / „E“, parcelné č. ........, druh pozemku ......................... o výmere ........ m2, a to v rozsahu ....... m2 podľa situačného náčrtu v kópii katastrálnej mapy, ktorý ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej ako „predmet nájmu“).    
2.3    Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi do užívania výlučne za účelom umiestnenia ..... kusov reklamných panelov o rozmeroch ......m x ....m podľa vizualizácie, ktorá ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.    

III.

Doba nájmu

3.1    Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu ................. / neurčitú / určitú .............. /a to do ............ (uviesť presný dátum).    
3.2    Prenajímateľ je povinný predmet nájmu odovzdať nájomcovi pri podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.    

IV.

Výška, spôsob platenia a splatnosť nájomného

4.1    Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške ................... EUR (slovom ............................. euro) za jednu reklamnú plochu .................... / polročne / mesačne / ročne.    
4.2    Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné je splatné vždy k .......... príslušného kalendárneho mesiaca / roku.    
4.3    Nájomné je nájomca povinný uhrádzať bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa č. IBAN SK ........................... vedený v .........................., a.s.. Za deň úhrady nájomného sa považuje deň pripísania príslušnej sumy v prospech účtu prenajímateľa.    
4.4    V prípade omeškania sa nájomcu so zaplatením nájomného je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu popri dohodnutom nájomnom aj úroky z omeškania vo výške ....% ............ / ročne / za každý deň omeškania. V prípade omeškania s platením v dĺžke viac ako dvoch mesiacov, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia.    

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1    Prenajímateľ sa zaväzuje odo dňa odovzdania predmetu nájmu nájomcovi podľa bodu 3.2 tejto zmluvy umožniť nájomcovi jeho nerušené užívanie.    
5.2    Prenajímateľ sa zaväzuje, že počas doby nájmu nezaťaží predmet nájmu bez súhlasu nájomcu záložným právom, vecným bremenom alebo iným právom v prospech tretej osoby.    
5.3    Nájomca sa zaväzuje na predmete nájmu inštalovať reklamné zariadenie v súlade so situačným náčrtom a vizualizáciou, ktoré sú prílohami tejto zmluvy, na vlastnú zodpovednosť a náklady. Reklamné zariadenie zostáva vo vlastníctve nájomcu aj po uplynutí doby nájmu.    
5.4    Nájomca sa zaväzuje znášať všetky náklady spojené s údržbou reklamných panelov a predmetu nájmu. Počas doby nájmu sa nájomca zaväzuje kosiť zeleň v okolí reklamného zariadenia.    
5.5    Nájomca je plne zodpovedný za obsahové a estetické využitie reklamných plôch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.    
5.6    Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť všetky povolenia potrebné na inštaláciu reklamného zariadenia na predmete nájmu a tieto predložiť prenajímateľovi pred inštaláciou reklamného zariadenia na predmete nájmu. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu akékoľvek stavebné úpravy alebo iné zmeny ani rozšíriť dohodnuté reklamné zariadenie na predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a zmeny a doplnenie tejto zmluvy.    
5.7    Nájomca sa zaväzuje v lehote 15 dní po uplynutí doby nájmu (ukončení platnosti tejto zmluvy) odstrániť reklamné zariadenie z predmetu nájmu a predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady a zodpovednosť.    

VI.

Skončenie nájmu

6.1 Nájom predmetu nájmu sa končí uplynutím doby nájmu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

6.2 K predčasnému


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: