Input:

Zasielateľská zmluva podľa VZP

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2 Zasielateľská zmluva podľa VZP

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zasielateľská zmluva podľa VZP

uzavretá medzi

..................... (obchodné meno)

a

................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)    so
sídlom: ...........................................................    
   IČO: ................................................................... DIČ:..............................................  
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ........................., oddiel: .........., vložka č. ..........    
   v mene koná/za koná/štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca  
   ďalej ako „zasielateľ“    

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)    bytom ............................................., nar. ...........    
   vystupujúci ako podnikateľ pod menom: ............................................................................    
   miesto podnikania ...........................
..................    
   IČO: ...................................................................DIČ:........    
   zapísaný v ŽR vedenom Okresným úradom ......................................... pod č. ............-..........    
   IČ DPH: bankové spojenie IBAN SK: .....................
.................................    
   zastúpený ................... - ....................., (funkcia, resp. plnomocenstvo)    
   ďalej ako príkazca“    
   
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 601 zákona č. 513/1991 Zb.Obch. Z. v platnom znení a podľa všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, túto zasielateľskú zmluvu:    
   

II.

Predmet zmluvy

2.1    Zasielateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na účet príkazcu obstarať nasledovnú prepravu zásielky:    
   tovar:    druh: ...................................................................................................    
       množstvo: ....................................................................................    
       značky a signá: .............................................................................    
       balenie: ........................................................................................    
       rozmery a hmotnosť jednotlivých kusov: ......................................    
       hodnota: .......................................................................................    
   odoslanie:    Miesto sklad príkazcu v .....
: ........................................................................................    
       čas/dátum: .....................................................................................    
   doručenie:    miesto: .......................................................................................    
       čas/dátum: .....................................................................................    
2.2    Príkazca sa zaväzuje za to zaplatiť zasielateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.        

III.

Spôsob obstarania prepravy

3.1    Zasielateľ sa zaväzuje dojednať spôsob a podmienky prepravy s 3. osobami tak, aby bol tovar doručený do miesta doručenia včas. Je povinný pritom rešpektovať nasledovné pokyny príkazcu:    
   najnižšia prípustná teplota zásielky počas prepravy: ........................................................ °C    
   najvyššia prípustná teplota zásielky počas prepravy: ....................................................... °C    
   ďalšie podmienky pre spôsob prepravy: .................(vlhkosť, opatrné zaobchádzanie, trasa prepravy)    
   osobné uskutočnenie prepravy zasielateľom: prípustné/neprípustné    
   možnosť kombinovanej prepravy: prípustné/neprípustné    
   inkasný úkon zasielateľa: .....................................
................................................ (aký)    
   poistenie zodpovednosti dopravcov za škodu na zásielke: ÁNO, do výšky ............ /NIE    
   poistenie zásielky zasielateľom: ÁNO/NIE    
3.2    Ak nie je pri jednotlivých pokynoch uvedené inak, boli pokyny dané s vedomím a s odporučením zasielateľa. Príkazca je oprávnený pokyny meniť výlučne písomnou formou. Je však povinný znášať zvýšené náklady zasielateľa s tým spojené.    
3.3    Zasielateľ sa zaväzuje bezodkladne po obstaraní prepravy (uzavretí potrebných zmlúv s dopravcami, prípadne tiež medzizasielateľmi a skladovateľmi a poistiteľmi) predložiť príkazcovi písomnú správu o spôsobe a podmienkach prepravy. Prílohou správy budú i uvedené zmluvy, pokiaľ budú uzavreté písomne aj s prepravnými dokladmi o odovzdaní tovaru dopravcom.    
3.4    Zasielateľ sa ďalej zaväzuje poskytovať príkazcovi na požiadanie správy o mieste, kde sa zásielka nachádza v priebehu prepravy a o jej stave.  V prípade, ak zasielateľ použije na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa (medzizasielateľa) zodpovedá za prípadné škody na zásielke, ako by ju obstaral sám.  

IV.

Odplata, náhrady nákladov a preddavok

4.1    Príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu vo výške .................... € bezodkladne po tom, čo dostane správu od zasielateľa o spôsobe a podmienkach obstarania prepravy zásielky.    
4.2    Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Zasielateľ, platiteľ DPH účtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej platným a účinným zákonom o DPH.    
4.3    Zasielateľ má voči príkazcovi nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov na splnenie jeho záväzku. Vynaloženie nákladov je povinný príkazcovi preukázať. Výška nákladov sa odhaduje na ....................... € bez DPH.    
4.4    Príkazca zloží zasielateľovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy preddavok na náklady spojené s plnením záväzku vo výške ........................... €. Zasielateľ je povinný preddavok príkazcovi zúčtovať bezodkladne po obstaraní prepravy.    
4.5    Na zabezpečenie vyššie uvedených nárokov prislúcha zasielateľovi zádržné právo k zásielke.    

V.

Vypovedanie zmluvy

5.1    Príkazca má právo zasielateľskú zmluvu kedykoľvek do okamihu jej splnenia zo strany zasielateľa i bez udania dôvodu vypovedať. Výpoveď musí
byť učinená písomne a doručená zasielateľovi. Účinky výpovede nastávajú doručením, pokiaľ príkazca neurčil inak.    
5.2    Zasielateľ má právo zasielateľskú zmluvu vypovedať len z dôvodov neposkytovania potrebnej súčinnosti od príkazcu, a tiež v prípade, ak príkazca napriek upozorneniu zasielateľa trvá na zjavne nesprávnych pokynoch. Výpovedná doba je najmenej ........ a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede.    
5.3    Zasielateľ je oprávnený a povinný po doručení výpovede nepokračovať v plnení zmluvy. Súčasne je povinný upozorniť príkazcu na opatrenia nevyhnutné na odvrátenie príkazcovi bezprostredne hroziacej škody. V prípade výpovede zo strany zasielateľa je zasielateľ povinný i po zániku záväzku vykonať nevyhnutné opatrenia, ak ho o to príkazca písomne požiada.    

VI.

Prevzatie zásielky a zodpovednosť, náhrada škody

6.1    Prevzatie zásielky zasielateľ potvrdzuje písomným potvrdením o prevzatí zásielky. V potvrdení uvedie všetky vady na zásielke alebo jej obale, pokiaľ sú zjavné. K prevzatiu zásielky môže dôjsť tiež jej prevzatím prvým dopravcom, ktorého zasielateľ obstaral.    
6.2    Zasielateľ zodpovedá za poškodenie a/alebo stratu zásielky od jej prevzatia, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.    
6.3    V prípade vzniku alebo hrozbe škody na zásielke je zasielateľ povinný písomne o tom informovať príkazcu, inak zodpovedá za škodu príkazcu vzniknutú v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti.    
6.4    Rovnakú povinnosť má zasielateľ i v prípade vzniku alebo hrozbe inej škody príkazcu, o ktorej sa v súvislosti s plnením zmluvy dozvedel. Táto povinnosť platí i po zániku záväzku v dôsledku výpovede niektorej zo zmluvných strán.    

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: