Input:

Vzdanie sa predkupného práva

14.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.2 Vzdanie sa predkupného práva

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Vzdanie sa predkupného práva

Dolu podpísaný .............................. ( meno a priezvisko ), nar. .............., trvale bytom ........................, .........................., ako spoluvlastník nehnuteľnosti – pozemku parcelné č. ......., druh pozemku .........................., zapísanom na liste vlastníctva č. .... / v pozemkovoknižnej vložke č. ..... vedeného/ Okresným úradom, katastrálnym odborom . pre okres .........................., obec .............................., katastrálne územie ............................, so spoluvlastníckym podielom v rozsahu .../.... z celku, týmto záväzne a neodvolateľne vyhlasujem, že sa vzdávam svojho predkupného práva v zmysle ustanovení § 140 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v platnom znení k spoluvlastníckemu podielu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: