Input:

Výpoveď dohody o pracovnej činnosti

1.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.4 Výpoveď dohody o pracovnej činnosti

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

názov a sídlo zamestnávateľa,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .... oddiel Sro vložka číslo .

ev. hlavičkový papier

Meno a priezvisko zamestnanca:.............. Dátum narodenia: .............................. Adresa:............... Pracovné zaradenie:....................,

V ................................., dňa ...........................

Vec: Výpoveď dohody o pracovnej činnosti

Vážený pán......../Vážená pani.........,

týmto v zmysle § 228a ods. 3 ZP vypovedáme dohodu o pracovnej činnosti uzatvorenú s Vami dňa .............. a to bez udania dôvodu

Výpovedná doba je v zmysle uvedeného ustanovenia 15 dní a začína plynúť dňom doručenia tejto výpovede.

.........................................................

pečiatka a podpis zamestnávateľa

Prevzal/odmietol prevziať dňa:


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: