Input:

Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

medzi

.............................. (obchodné meno)

a

zamestnancom/zamestnankyňou

pánom/pani ..................

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)     so sídlom: ..........................................................     
     IČO: .......................................................................... DIČ:..............     
     spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................     
      v mene ktorej koná    
     ďalej ako „ zamestnávateľ “     
          
     a     
          
1.2 ..................(meno a priezvisko, rodený)     nar.: .................................................................................... rodné číslo:........................................................................ číslo OP:       
     trvalo bytom .........................      
     číslo účtu IBAN SK:..............................      
     ďalej ako ,,zamestnanec“      
          
uzavreli dnešného dňa v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z.ZP v aktuálnom znení nasledovnú pracovnú zmluvu:          
          

II.

Pracovné zariadenie – druh výkonu práce a jeho stručná charakteristika

2.1     Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať prácu vo funkcii .................... Uvedená funkcia zahŕňa predovšetkým nasledovné činnosti:     
     1. ...................,2. ...................,3. ...................,4. ...................,     

III.

Miesto výkonu práce

3.1     Miestom výkonu práce je .................... Zamestnanec súhlasí, aby podľa potrieb a pokynov zamestnávateľa sa zúčastňoval pracovných ciest mimo obvyklé miesto výkonu práce na území Slovenska i v zahraničí.     

IV.

Deň nástupu do práce, dĺžka trvania pracovného pomeru a skúšobná doba

4.1     Zamestnanec nastúpi do práce dňa .............. Tento deň je zároveň dňom vzniku pracovného pomeru.     
4.2     Pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú.     
4.3     Zmluvné strany dojednali trojmesačnú skúšobnú dobu.     

V.

Mzda a iné príjmy

5.1     Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za vykonanú prácu dohodnutú mzdu vo výške ………………,. € (slovom ………………………) mesačne, vyplácanú v čase výplaty mzdy a to do …… dní po uplynutí kalendárneho mesiaca na účet uvedený zamestnancom. Mzda zodpovedá platným mzdovým podmienkam zamestnávateľa s ohľadom na dojednaný rozsah pracovného času .     

VI.

Pracovný čas, dovolenka a práceneschopnosť

6.1     Pracovný čas zamestnanca sa riadi § 85 ZP a je 14,5 hodín týždenne.     
6.2     Pracovný čas je rozvrhnutý na 4 pracovné dni v týždni a to nasledovne:     
     pondelok ..................... utorok .......................... streda .......................... štvrtok .........................     
6.3     Zamestnanec má právo na dovolenku za kalendárny rok v trvaní štyroch/piatich týždňov v zmysle Zákonníka práce. Zamestnanec je povinný o svojom zámere ohľadom dovolenky informovať aspoň jeden týždeň vopred svojho nadriadeného alebo konateľa.     
6.4     Zamestnanec má právo na platené a neplatené voľno v prípadoch uvedených v § 136 a nasl. ZP.     
6.5     Zamestnanec je povinný každé znemožnenie výkonu práce (prekážku v práci na strane zamestnanca) a jej predpokladané trvanie, ako aj dôvody oznámiť bezodkladne zamestnávateľovi. Je povinný najneskôr na tretí deň práceneschopnosti predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára.     

VII.

Ďalšie práva a povinnosti zamestnanca

7.1     Zamestnanec sa zaväzuje zariaďovať všetky jemu zverené úlohy s odbornou starostlivosťou v záujme zamestnávateľa, podľa svojich najlepších znalostí a schopností, podľa pokynov nadriadených a v súlade s právnymi predpismi a touto zmluvou.     
7.2     Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne v súlade s touto pracovnou zmluvou v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.     
7.3     Zamestnanec je povinný pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času, dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vyťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený.     
7.4     Zamestnanec je povinný v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.     
7.5     Zamestnanec je povinný hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.     
7.6     Zamestnanec je uzrozumený so spracovaním jeho osobných údajov zamestnávateľom za účelom bežnej evidencie zamestnávateľa, evidencie pre potreby účtovníctva a vyplácania mzdy, ako to vyplýva zo zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov. Týmito osobnými údajmi sú najmä meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, číslo obč. preukazu, číslo bankového účtu, údaje nevyhnutné pre výpočet výšky odvodov a dane, meno ošetrujúceho lekára, telefónne číslo. Zamestnanec súčasne udeľuje súhlas na poskytnutie a spracovanie týchto údajov u zahraničných osôb, ktoré sú so zamestnávateľom v spojení, pre prípad, že bude vykonávať prácu alebo prejaví záujem vykonávať prácu v zahraničí.     
7.7     Zamestnanec je povinný nakladať s počítačovým a programovým vybavením včítane operačného systému (hardware a software) ako i s dátami, ktoré mu boli zverené zamestnávateľom pre potreby výkonu jeho práce ohľaduplne, starostlivo a zodpovedne, chrániac pritom práva 3. osôb vyplývajúce najmä z predpisov o ochrane autorských práv (najmä Autorský zákon č. 618/2003 Z. z. , medzinárodné dohovory o ochrane autorských práv).     
7.8     Zamestnanec sa osobitne zaväzuje bez predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľa alebo ním poverenej osoby:     
     1. Neinštalovať akýkoľvek software.2. Neodinštalovať akýkoľvek software.3. Nemeniť nastavenie operačného systému.4. Nemeniť nastavenie software a hardware.5. Nerobiť akýkoľvek upgrade a update operačného systému a software.6. Nerobiť akýkoľvek zásah do hardware.7. Nekopírovať a ďalej nešíriť používaný software ani akékoľvek údaje uložené v elektronickej podobe v počítačoch zamestnávateľa.     
7.9     Zamestnanec sa ďalej zaväzuje:     
     1. Nerobiť činnosti na počítačoch zamestnávateľa, ktorým úplne nerozumie, alebo o ktorých nevie aký môžu mať dôsledok na operačný systém, software a databázy.2. Využívať počítače zamestnávateľa výlučne na plnenie jeho pracovných úloh, osobitne nehrať počítačové hry ani v čase pracovného voľna.3. Správne používať počítače zamestnávateľa s cieľom obmedziť možnosť poruchy software, operačného systému a hardware v dôsledku nesprávneho použitia.4. V prípade poruchy zaznamenať postup bezprostredne predchádzajúcich vykonaných úkonov a bezodkladne informovať zamestnávateľa alebo ním poverené osoby.5. Nezhromažďovať zbytočne osobné údaje o klientoch a spolupracovníkoch v PC; PC pravidelne, min. 1x ročne, upratať od zbytočných dát; dáta pravidelne zálohovať.6. V prípade poškodenia, straty alebo krádeže PC bezodkladne informovať zamestnávateľa alebo ním poverenú osobu, prípadne nadriadeného zamestnanca.     
7.10     Porušenie povinností zo strany zamestnanca je možné hodnotiť ako porušenie pracovnej disciplíny. V prípade zistenia nelegálnej inštalácie software na počítačoch zamestnávateľa je konanie zamestnanca možné hodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.     

VIII.

Ďalšie práva a povinnosti zamestnávateľa

8.1     Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi zodpovedajúce podmienky potrebné na výkon jeho činnosti a na riadne plnenie jeho pracovných povinností a výkon práv. Rovnako zamestnávateľ poskytne zamestnancovi všetky potrebné informácie, pokyny a podklady potrebné na riadne plnenie jeho povinností a to bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, po ich vyžiadaní od zamestnanca alebo podľa okolností konkrétneho prípadu. Zamestnávateľ sa zaväzuje prideľovať od vzniku pracovného pomeru zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy.     
8.2     Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dohodnutú mzdu podľa tejto zmluvy.     
8.3     Zamestnávateľ riadne oboznámil zamestnanca pri nástupe do práce s jeho platnými internými predpismi, osobitne s všeobecne záväznými a internými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať. Splnenie povinnosti zamestnávateľa zamestnanec písomne potvrdzuje i podpisom tejto zmluvy.     

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: