Input:

Ponuka na uplatnenie predkupného práva

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.3 Ponuka na uplatnenie predkupného práva

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

............................(meno a priezvisko), narodený .................., bytom ......................, .................

Vážený pán / Vážená pani

.............................. (meno a priezvisko)

.............................. (adresa trvalého pobytu)

Vec: Ponuka na uplatnenie predkupného práva

Vážená pani /vážený pán ........................ (priezvisko),

týmto Vám v zmysle ustanovení § 140 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ponúkam možnosť využiť Vaše predkupné právo k môjmu spoluvlastníckemu podielu v rozsahu .../.... z celku na nehnuteľnosti – pozemku parcelné č. ......., druh pozemku .........................., zapísanom na liste vlastníctva č. .... / v pozemkovoknižnej vložke č. ..... vedeného/vedenej Okresným úradom, katastrálnym odborom .............obec .............................., katastrálne územie ............................, ktorého ste rovnako spoluvlastníkom / spoluvlastníčkou s podielom .../.... z celku.

Kúpna cena ponúkaného spoluvlastníckeho podielu vo výške ...................... € zodpovedá najvyššej ponuke od ........................ (meno a priezvisko), bytom ..............................., .........................

Rovnaká ponuka na využitie predkupného bola doručená aj ostatným spoluvlastníkom predmetného pozemku. Predkupné právo k


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: