Input:

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

1.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.9 Dohoda o vykonávaní práce nadčas

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

uzavretá medzi

zamestnávateľom ..........................

a

zamestnancom ...............................

I.

Zmluvné strany

1.1...................................(obchodné meno)

so sídlom: .....................................................

IČO: .............................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..............................., oddiel: ......................., vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista ...........................,

ďalej ako „zamestnávateľ”

a

1.2. ............................(meno a priezvisko)

nar.: ...............................................................

rodné číslo : ..................................................

číslo OP: ........................................................

trvale bytom: .................................................

číslo účtu: IBAN SK........................................................v peňažnom ústave ......................................

ďalej ako ,, zamestnanec ”

uzavreli dnešného dňa v zmysle § 97 zákona č. 311/2001 Z. z.ZP v platnom znení (ďalej ako „ Zákonník práce ”) nasledovnú dohodu o práci nadčas:

II.

Preambula

2.1 Zamestnávateľ a zamestnanec uzavreli dňa ........................ pracovnú zmluvu. Pracovný čas zamestnanca je 40 hodín týždenne. Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na pozícii .............................................

III.

Predmet dohody

3.1 Zamestnávateľ a zamestnanec sa podpisom tejto dohody dohodli na výkone práce nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, ktorú bude zamestnanec vykonávať mimo rámca pracovného času, najviac však v rozsahu 150 hodín ročne. Práca nadčas je odôvodnená nasledovnými vážnymi dôvodmi na strane zamestnávateľa: ............................................................ .

3.2 Zamestnávateľ a zamestnávateľ sa dohodli, že dohodnutá práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období 4 mesiacov po sebe nasledujúcich.

3.3 Táto dohoda sa uzatvára na obdobie jedného kalendárneho roka, t.j. do 31.12.............. .

3.4 Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške 25% jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: