Input:

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

1.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.9 Dohoda o vykonávaní práce nadčas

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

uzavretá medzi

zamestnávateľom ..........................

a

zamestnancom ...............................

I.

Zmluvné strany

1.1...................................(obchodné meno)

so sídlom: .....................................................

IČO: .............................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..............................., oddiel: ......................., vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista ...........................,

ďalej ako „zamestnávateľ”

a

1.2. ............................(meno a priezvisko)

nar.: ...............................................................

rodné číslo : ..................................................

číslo OP:


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: