Input:

Dohoda o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3.2 Dohoda o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dohoda o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v súlade s § 60 a § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.ZP v aktuálnom znení (ďalej ako „Zákonník práce“)

I.

Zmluvné strany

1.1..........................(obchodné meno)     so sídlom: ..........................................................     
     IČO: .................................................................. DIČ:........................................    
     spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..............................................., oddiel: ....................., vložka č. .........................     
     v mene koná konateľ/za koná prokurista/splnomocnenec     
     ďalej ako „zamestnávateľ“     

a

1.2. ....................(meno a priezvisko)     nar.: ....................................................................................rodné číslo: číslo OP:.........................     
     trvalo bytom ......................................................     
     číslo účtu IBAN: SK...........................................................     
     ďalej ako ,, zamestnanec “     

II.

Obsah dohody

2.1. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou zo dňa .......................... sa v zmysle § 60 ZP končí dňom .................................. .

2.2. Dôvodom skončenia pracovného pomeru je rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa tento stáva nadbytočným na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce.

III.

Záverečné ustanovenia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: