Input:

Dodatok k pracovnej zmluve - zmena mzdových podmienok

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.16 Dodatok k pracovnej zmluve - zmena mzdových podmienok

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dodatok č. ........

k pracovnej zmluve zo dňa ..................

I.

Zmluvné strany

1.1. ........................(obchodné meno)     so sídlom: ...................................................     
     IČO: ...............................................................................................DIČ:......     
     spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..................., oddiel: ................., vložka č. .................     
     v mene koná štatutárny orgán /za koná prokurista/splnomocnenec     
     ďalej ako „zamestnávateľ “     
1.2. ..................(meno a priezvisko)     nar.: ................................................................................................rodné číslo:......číslo OP:.............................     
     trvalo bytom: .........................     
     číslo účtu: IBAN: SK..............................     
     ďalej ako ,, zamestnanec “     

II.

2.1     Článok V. pracovnej zmluvy sa mení tak, že bude znieť:     

„ V.

Mzda a iné príjmy

5.1     Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu pozostávajúcu z fixnej a variabilnej čiastky.     
5.2     Fixná časť mzdy predstavuje ................ ,- € (slovom ...................... ) mesačne.     
5.3     Variabilná zložka mzdy je závislá od obratu, ktorý zamestnávateľ vďaka práci zamestnanca dosiahne. Variabilná zložka mzdy predstavuje 1% z obratu, ktorý dosiahne zamestnávateľ z činnosti zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac. Postup pre výpočet výšky obratu zamestnanca za kalendárny mesiac je bližšie stanovený v internom predpise.     
5.4     Mzda je vyplácaná v čase výplaty mzdy a to do ......… dní po uplynutí kalendárneho mesiaca na účet uvedený zamestnancom. V uvedenej mzde je / nie je zahrnutá i prípadná práca nadčas, nie však mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí.”     

III.

Záverečné ustanovenia

3.1     Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.     

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: